Maxima 5.13.99.1

Maxima 5.13.99.1

The Maxima Development Team – 25,3MB – Shareware –
ra khỏi 4 phiếu
4 Stars User Rating
Maxima là một hệ thống cho các thao tác của biểu hiện mang tính biểu tượng và số, trong đó có sự khác biệt, hội nhập, Taylor series, biến đổi Laplace, phương trình vi phân thông thường, các hệ thống phương trình tuyến tính, đa thức, và bộ, danh sách, vectơ, ma trận, và vec. Maxima sản lượng độ chính xác cao số kết quả bằng cách sử dụng chính xác phân số, số nguyên bất kỳ chính xác và biến precision floating điểm số. Maxima có thể lô chức năng và dữ liệu trong hai và ba chiều.

Tổng quan

Maxima là một Shareware phần mềm trong danh mục Giáo dục được phát triển bởi The Maxima Development Team.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 283 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Maxima là 5.42.0, phát hành vào ngày 01/10/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Maxima đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 25,3MB.

Người sử dụng của Maxima đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Maxima!

Cài đặt

người sử dụng 283 UpdateStar có Maxima cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
The Maxima Development Team
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại